frida_logo_ret – Zahra Firda
0 4000 1 0 horizontal 1